MONTÁŽ A ÚDRŽBA ZARIADENÍ PSN

Spoločnosť AMO – 3, s.r.o zabezpečuje aj predaj, montáž, údržbu, pravidelné prehliadky, funkčné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky zariadení poplachových systémov narušenia (PSN). Zároveň je možné zo strany našej spoločnosti pripojiť objekt zabezpečený zariadením PSN na pult strediska registrácie poplachov.

V zmysle STN 34 2000-8.1-9 je povinnosťou prevádzkovateľa poplachového systému narušenia zabezpečiť vykonanie štvrťročných prehliadok a kontrol funkčnosti a pravidelných dvojročných odborných prehliadok a skúšok (revízií) zariadenia. Tieto prehliadky a skúšky je oprávnená vykonávať len organizácia na to oprávnená a to zamestnancom, ktorý má k tomu predpísanú odbornú spôsobilosť v zmysle §24 Vyhlášky Úradu bezpečnosti práce SR č. 74/1996 Z.z. overenú Technickou inšpekciou Slovenskej republiky.
Spoločnosť AMO – 3, s.r.o.. Vám ponúka vykonanie všetkých úkonov súvisiacich s prevádzkou poplachových systémov narušenia v zmysle uvedenej STN.

Ceny za dodávku a vykonanie montážnych prác poplachového systému narušenia je potrebné dohodnúť osobitne, vzhľadom na veľkosť objektu a množstvo prípojných bodov.

© 2008 AMO - 3, s.r.o. | amo3@amo3.sk