VÝKON STRÁŽNEJ SLUŽBY

Cenové relácie za poskytovanie strážnej služby zodpovedajú trom rizikovým stupňom:

Objekty I. rizikového stupňa :

- poľnohospodárske pozemky – produkty
- stavebné pozemky
- objekty počas rekonštrukcie a výstavby
- malé administratívne budovy s osobitným režimom ochrany vnútorných aj vonkajších
  priestorov za využitia technických prostriedkov

Objekty II. rizikového stupňa :

- expozitúry bánk a peňažných ústavov, pošty a pod.
- väčšie administratívne budovy s osobitným režimom ochrany
- sčasti zavedené výrobné prevádzky
- značné riziko vzniku požiaru
- nutnosť vykonávať vnútorné a vonkajšie obchádzky
- dôležité priestory nie sú napojené na zariadenie PSN
- nepracuje sa so zdraviu škodlivými látkami
- ovládanie bezpečnostnej rampy

Objekty III. rizikového stupňa :

- ústredia bánk a peňažných ústavov
- objekty, v ktorých sú výrobné prostriedky v dvoch až troch zmenách, pracuje sa s vysoko
  horľavými a prchavými látkami, zdraviu škodlivými a pod.
- objekt je potrebné nepretržite monitorovať z vnútornej i vonkajšej strany
- vysoká koncentrácia dopravy
- dozor nad expedovaným tovarom
- kontrola ich vývozu
- vysoký stupeň monitorovania požiarnej prevencie (prvý zásah pri vzniku požiaru),
- dodanie monitorovacej techniky v rizikových priestoroch


© 2008 AMO - 3, s.r.o. | amo3@amo3.sk