DETEKTÍVNE SLUŽBY

Spoločnosť AMO - 3, s r.o. poskytuje služby aj v oblasti detektívnych služieb v plnom rozsahu udelenej licencie :

a) hľadanie osôb a majetku
b) zisťovanie skutočností, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok pred súdom, alebo správnym orgánom
c) zisťovanie bonity fyzických a právnických osôb
d) získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávok
e) vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúce obchodné tajomstvo
f) monitoring dopravných prostriedkov (kamiónov), vrátane zahraničia
g) vyhľadávanie zmien magnetického poľa o jeho rušenie.

Ponúkame aj zabezpečenie previerky klientov zmluvného partnera s cieľom posúdenia ich obchodnej povesti.

1. Obsah previerky u fyzickej osoby :

- majetkové pomery
- podnikateľské aktivity
- povesť v mieste bydliska

2. Obsah previerky u právnickej osoby :

K vlastnej spoločnosti
- štatutárne orgány, spoločníci a ich majetkový podiel
- predmet podnikania
- hmotný a nehmotný majetok a jeho charakter
- úvery, dlhy, pohľadávky
- úspešnosť v podnikaní

Štatutárne orgány a spoločníci
- podnikateľské aktivity
- preverenie pohľadávok
- ďalšie skutočnosti (viď. previerka k fyzickej osobe)

Parametre k realizácii previerky
- obchodný register
- katastrálny úrad
- všetky dostupné evidencie
- osobné šetrenie na mieste
- nadštandardné osobné kontakty
- možnosť získania informácií a vykonanie previerok na území celej
  Slovenskej a Českej republiky ako i Maďarska.


© 2008 AMO - 3, s.r.o. | amo3@amo3.sk